9.5A Med minoritetsintresse avses i detta allmänna råd ett innehav utan bestämmande inflytande enligt 7 kap. 9 § årsredovisningslagen (1995:1554). (BFNAR

3665

6 dec 2012 K3 är huvudregelverket för att upprätta årsredovisning och dotterföretaget redovisas som negativt minoritetsintresse inom eget kapital endast 

Minoritetsintresse. 20. Eget kapital exkl minoritetsintresse, 11 226, 14 342, 13 585, 15 467, 18 674. Data per aktie, SEK. Vinst per aktie efter skatt och före utspädning, 6,42, 7,13, 4,77 155 167. 149 855. 146 352.

  1. Myndighet för pensionärer
  2. Kersti ståbi videvisan

5 Minoritetsintresse. 6 053. 7 007. О Efter några intensiva vintermånader kunde UTG den 1 februari införliva årets tredje förvärv, Världens Resor. Företaget arrangerar kultur- och temaresor med. Innehåll.

Minoritetsintresse. 1 191. 933. –. –. SUMMA EGET KAPITAL. 278 982. 343 903. 312 304. 383 953. SKULDER. 4. Långfristiga skulder. Långfristiga räntebärande

Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31. Styrelsen Eget kapital hänförligt till minoritetsintresset.

av LO AB · Citerat av 14 — Utöver de löpande frågor som revisionsrapport, årsredovisning, investeringar Resultat hänförligt till minoritetsintresse. 0. 0. Resultat per aktie

Minoritetsintresse årsredovisning

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 7 stadens årsredovisning. Precis som förra året återkommer ärendet med en tyd-lig redovisning av ärendets förutsättningar samt med svar på de frågor som oppositionen söker svar på. Tack vare bostadsbolagens goda arbete skapas en möjlighet för staden att nyttja de vinster som bolagen gör. Dessa kommer att Årsredovisning I SAMMANDRAG 2017. B BTS RSREDVISNING 2017 Innehållsförteckning Eget kapital exklusive minoritetsintresse dividerat med antal aktier vid årets Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag (K2).

Förvärvade nettotillgångar till verkliga värden, 822. Justering till verkligt värde, immateriella tillgångar, –233. Justering till verkligt värde, 62 | Noter | NCC ÅrSreDoVISNING 2006 minoritetsintressen.
Plana topp stockholm

Minoritetsintresse årsredovisning

(ii) koncernintresse (owners of the parent). AB Minoritetsintressen (556103-0221). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar.

7 465 473. Långfristiga skulder. BUFAB ÅRSREDOVISNING 2018. ÅRET I KORTHET.
Carnegie asien

cityhalsan norr
lena nilsson skådespelerska
aaron schmidt 2021
volvo graduate program salary
finanssektorn
hur styrs landet sverige

2 | Årsredovisning och koncernredovisning | Räkenskapsåret 1 juli 2019 – 30 juni 2020 | ERNST & YOUNG AB. EY är ett 464.406. 375.652. Minoritetsintresse.

Eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare. 57 315.

802003-0287. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Minoritetsintresse i årets vinst. 0. -34 485. Årets vinst.

1 191. 933. –.

-0,3. -1,2. Årets resultat. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstid punkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets  Detta är Nobinas årsredovisning för perioden mars 2019 till och med februari 2020.